തക്ഷൻ കുന്ന് സ്വരൂപം

0.00 Avg rating0 Votes
Publisher: sahitya pravarthaka sahakarana sangham
Genres: NOVEL
Authors:
Binding: Hardcover

2015 ലെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരവും, 2016 ലെ വയലാർ പുരസ്കാരവും അടക്കം നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾക്ക് അർഹമായ യു.കെ. കുമാരൻ രചിച്ച നോവലാണ് തക്ഷൻകുന്ന് സ്വരൂപം

Reviews

Required fields are marked *. Your email address will not be published.